PHRANAKHON STORY

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร

พระนครสตอรี่

เว็บไซต์

เว็บไซต์โครงการสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆในพระนครรวมไปถึงการนำเอาสื่อต่างๆลงไปในเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นสื่อสากลที่ทุกประเทศในโลกสามารถเข้าถึงได้

เว็บไซต์โครงการสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆในพระนครรวมไปถึงการนำเอาสื่อต่างๆลงในเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นสื่อสากลที่ทุกประเทศในโลกสามารถเข้าถึงได้ จัดทำเว็บไซต์ ๖ ภาษา เพื่อให้ผู้สนใจโครงการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้ สื่อนี้จัดทำขึ้นเพื่อในสถานการณ์โควิด 19 ในหลายประเทศยังมีสถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นสื่อนี้ทางบริษัทจึงต้องจัดทำในโครงการ เว็บไซต์
ของเราเป็นเว็บไซต์ที่มีโฮสติง (ระบบหลังบ้าน)
จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีระบบที่ได้มาตรฐาน
ยากต่อการผิดพลาด สื่อนี้เป็นสื่อที่ยังสามารถบันทึกการเข้าชมได้และเป็นสากล เว็บไซต์เราจะออกแบบ
ให้ทันสมัย มีการนำภาพวาดมาเป็นภาพประกอบให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ และภายในเว็บไซต์จัดทำภาพ AR 2 มิติ ในการจัดทำสื่อสามารถใช้แอปพลิเคชัน สแกนภาพในเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ
และสามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ประวัติศาสตร์หากไม่ได้สะดวกเดินทางอาทิเช่น สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ไม่สามารถ
เดินทางออกนอกสถานที่ต่างๆได้อย่างปกติ
อีกทั้งทั่วภูมิภาพยังสามารถรับชมสื่อที่โครงการผลิตได้

ลักษณะของเว็บไซต์รองรับขนาดหน้าจอของเทคโนโลยีต่างๆ

ภาพลักษณะของเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์
 ภาพลักษณะของเว็บไซต์บนแท็บเล็ต
ภาพลักษณะของเว็บไซต์บนโทรศัพท์

เนื้อหาในการสร้างเว็บไซต์พระนครสตอรี่

เข้าชมเนื้อหาเว็บไซต์โดยสามารถใช้ menu footers ด้านล่างสุด

1.ความเป็นมาของโครงการ

กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์   ของโครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร

2.ประวัติศาสตร์
ในเขตพระนคร

เสนอประวัติศาสตร์ยุคสมัยรัตนโกสินทร์โดยถ่ายทอดเรื่องราว 10 รัชกาล    ความเป็นมาของเขตพระนครและการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์

3.สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

เสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด
สามรูปแบบได้แก่ 23 แห่งสถานที่สำคัญในพุทธศาสนาในพระนคร 
16แห่งพระราชวังและวังในเขตพระนคร และ 15แห่งสถานที่
ศาลเจ้าในเขตพระนคร

4.ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

เสนอแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ได้แก่พิพิธภัณฑ์ และ หอศิลป์
ทั้งหมด 10 แหล่งเรียนรู้ในเขตพระนครที่น่าสนใจ

5.ประวัติศาสตร์ชุมชนในเขตพระนคร

เสนอที่ตั้ง อาณาเขต ประวัติ สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต สภาพแวลล้อมของคนในชุมชน รวมถึงสถานที่สำคัญๆในชุมชน โดยเสนอชุมชนได้แก่ ชุมชนสามแพร่ง ชุมชนบางลำพู ชุมชนจักรพรรดิพงษ์  ชุมชนบ้านบาตร 

6.ประวัติศาสตร์เขตพระนครผ่านวรรณกรรม ตัวละคร ผลงานศิลปะ ที่สำคัญในเขตพระนคร

นำเสนอประวัติศาสตร์สุนทรภู่ผู้สร้างวรรณกรรมแห่งพระนครวรรณกรรมสี่แผ่นดินประวัติศาสตร์ผ่านประติมากรรม ศิลปะการแสดงละครรัตนโกสินทร์

7.ประวัติศาสตร์ผ่านวิถีชีวิตผู้คนสมัยรัตนโกสินทร์

เสนอสังคมในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่ 24-25) วิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยรัตนโกสินทร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

8.ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า

เสนอ เรื่องเล่าที่ทางโครงการได้สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญเนื้อเรื่องเกี่ยวกับวัด วัง วรรณกรรม ประวัติศาสตร์พระนคร สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุมชน 

 

9.ประวัติศาสตร์ในพระนครผ่านเรื่องเล่าจากทางบ้าน

ผลงานเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผู้เขียนมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับในย่านพระนครจากทางบ้าน

10.ผลงานออกแบบและแนวความคิดในการออกแบบ AR ในเว็บไซต์

เนื้อหาและข้อมูลของโครงการของการออกแบบภาพ AR ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเนื้อหาในเว็บไซต์

 

11.ผลงานออกแบบและแนวความคิดในการออกแบบ AR ในแอปพลิเคชัน

เนื้อหาและข้อมูลของโครงการของการออกแบบภาพ AR ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเนื้อหาในแอปพลิเคชั่น  

 

12.การสร้างสื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านนวัตกรรมที่ทันสมัยภายใต้โครงการ

เนื้อหาเกี่ยวกับสื่อทั้งหมดของโครงการโดยการประชาสัมพันธ์การใช้งานของสื่อเขียน

 

13.แนะนำการเข้าถึงแอปพลิเคชั่น และLine Bot ของโครงการ

14.ข่าวประชาสัมพันธ์ในโครงการ

15.การติดต่อโครงการ