PHRANAKHON STORY

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร
Supported by Thai Media Fund

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 23 แห่ง

วัดบุรณศิริมาตยาราม

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร วัดราชประดิษฐฯ เป็นวัดที่มีขนาดเล็กมาก ด้วยเนื้อที่เพียง 2 ไร่ 2 งานกับ 98 ตารางวาเท่านั้น และได้รับพระราชทานกำหนดเขตที่ดินเพิ่ม จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในเขตนอกมหาสีมา
และอุปาจารวัด โดยมีอาณาเขต ทิศเหนือจรดพระราชวังสราญรมย์ หรือกรมแผนที่ทหารในปัจจุบัน ทิศใต้จรด
พระราชอุทยานสราญรมย์ ทิศตะวันออกจรดซอยราชินี คลองหลอด และทิศตะวันตกจรดทำเนียบองคมนตรี
และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2520 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาน

สแกน AR

สัมผัสกับการท่องเที่ยวชมวัดเสมือนจริง
ได้ที่ Phranakhon story Application

วัดบุรณศิริมาตยาราม

คลิกหัวข้อที่สนใจได้ที่ด้านล่างนี้

ปรากฏในพระราชพงศาวดาร
กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3 ว่า
กรมหมื่นเสนีเทพ (พระองค์เจ้าอสุนี) พระโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้า
มหาสุรสิงหนาท เป็นผู้ก่อตั้ง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น วัดบุรณศิริมาตยาราม

เป็นอาคารแบบรัตนโกสินทร์ มีลักษณะเป็นทรงไทยไม่มีลวดลายประดับมากนัก บานประตู หน้าตาเป็นลายรดน้ำ

ทรงเหลี่ยมย่อมุม 4 มุม ลักษณะศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ประวัติการก่อตั้ง

วัดบุรณศิริมาตยาราม

วัดบุรณศิริมาตยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
ตั้งอยู่ที่บนถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สร้างโดยเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี
ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 3
ว่า กรมหมื่นเสนีเทพ (พระองค์เจ้าอสุนี) พระโอรสในสมเด็จ
พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เป็นผู้สร้างวัดขึ้นแต่ยังค้างอยู่
จนกระทั่งพระยามหาอำมาตย์ (ต่อมาคือ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี
(บุญศรี ต้นสกุล บุรณศิริ) ดำเนินการสร้างต่อจนเสร็จ ในสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดศิริอำมาตยาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น วัดบุรณศิริมาตยาราม
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2520 กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาน

หลังจากทรงสร้างเสร็จแล้ว ได้ทรงอาราธนาพระสาสนโสภณ (สา ปุสฺสเทโว) หรือสามเณรสา ผู้สอบเปรียญธรรม 9 ประโยคได้ขณะเป็นสามเณร เป็นสามเณร
นาคหลวง สายเปรียญธรรม รูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร มาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ. 2408 ปีฉลู ทรงกระทำการสมโภชทั้งเจ้าอาวาส
และวัดใหม่เป็นเวลา 3 วัน

วัดบุรณศิริมาตยาราม

"บุรณศิริมาตยาราม"

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า
วัดศิริอำมาตยาราม ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อวัดมาเป็น วัดบุรณศิริมาตยาราม

วัดบุรณศิริมาตยาราม

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ เป็นอาคารแบบรัตนโกสินทร์ มีลักษณะเป็นทรงไทย ไม่มีลวดลายประดับมากนัก บานประตู หน้าตาเป็นลายรดน้ำ

วัดบุรณศิริมาตยาราม

พระเจดีย์ใหญ่

มีพระเจดีย์ใหญ่ ทรงเหลี่ยมย่อมุม
4 มุม ลักษณะศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

อ้างอิงจาก
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. วัด วัง ถนน, หน้า 167. ราชบัณฑิตยสถาน. พิมพลักษณ์, กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ทัวร์วัดไทย. วัดบุรณศิริมาตยาราม แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ พระนคร กรุงเทพมหานคร. สืบค้นจาก https://www. tourwatthai.com/region/central/bangkok/wat-buranasiri-mattayaram/