PHRANAKHON STORY

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร
Supported by Thai Media Fund

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ 23 แห่ง

วัดสามพระยา

วัดสามพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมเป็นวัดราษฎร์ สถานที่ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างก็เรียกชื่อวัดว่า วัดสัก หรือ วัดบางขุนพรหม สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ มาโดยลำดับ

สแกน AR

สัมผัสกับการท่องเที่ยวชมวัดเสมือนจริง
ได้ที่ Phranakhon story Application

วัดสามพระยา

คลิกหัวข้อที่สนใจได้ที่ด้านล่างนี้

สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์
เสนาสนะ มาโดยลำดับ

เป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์
โดยพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตร
วางอยู่บนเพลา ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพระนั่งอุ้มบาตร

หลวงพ่อนอน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในวิหารอันสวยงาม
ใครได้กราบไหว้จะทำให้ชีวิตสงบสุข

พระอุโบสถ มีสถาปัตยกรรมแบบจีน
ที่สวยงาม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคาลด 2 ชั้น มีการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างสวยงาม

พระเจดีย์ใหญ่ มีลักษณะสถาปัตยกรรมทรงลังกา มีทั้งหมด 2 องค์ ตั้งอยู่บริเวณลายพระอุโบสถ

ประกอบด้วยเจดีย์ทั้งหมด 25 องค์
มีลักษณะก่ออิฐถือปูน ทรงเหลี่ยม
ย่อมุมไม้สิบสอง

พระปรางค์ มีทั้งหมด 5 องค์ ตั้งอยู่บริเวณรอบพระวิหาร มีลักษณะเป็นทรงสีเหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ

ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ
เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น
หลังคาทรงจัตุรมุข

ประวัติการก่อตั้ง

วัดสามพระยา

วัดสามพระยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญเดิม
เป็นวัดราษฎร์ สถานที่ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างก็เรียกชื่อวัดว่า
วัดสัก หรือ วัดบางขุนพรหม สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ มาโดยลำดับ

ครั้นต่อมา ในรัชกาลที่ 3 ได้มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ประกอบด้วย พระยาราชภักดี (สิงห์ทอง) พระยาเทพอรชุน (ทองปาน) และพระยาราชวรานุกูล (ทองคำ)
รวมสามคนพี่น้อง ตามประวัติ บิดาท่านชื่อ มะทอเปิ้น อพยพมาจากรามัญประเทศ แต่ มารดาท่านไม่ปรากฏนาม พี่น้องทั้งสาม ได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่
แล้วเสร็จจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นวัดหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบพระราชทานนามวัดว่า “วัดสามพระยา”

วัดสามพระยา

หลวงพ่อนั่ง

หลวงพ่อนั่ง เป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยพระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตรวางอยู่บนเพลา ชาวบ้านจึงเรียกกันว่าพระนั่งอุ้มบาตร ใครได้กราบไหว้ เชื่อกันว่าจะมั่งมีเงินทอง ร่ำรวย

วัดสามพระยา

หลวงพ่อนอน

หลวงพ่อนอน พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประดิษฐานอยู่ในวิหารอันสวยงาม
ใครได้กราบไหว้จะทำให้ชีวิตสงบสุข

วัดสามพระยา

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ มีสถาปัตยกรรมแบบจีน
ที่สวยงาม เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนหลังคา
ลด 2 ชั้น มีการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างสวยงาม - พระประธาน
ตั้งอยู่ภายในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง ประทับบนรัตนบัลลังก์ มีความเชื่อว่าหากใครได้ไป
กราบไหว้จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า

วัดสังเวชวิศยาราม

พระเจดีย์ใหญ่

พระเจดีย์ใหญ่ มีลักษณะสถาปัตยกรรม
ทรงลังกา มีทั้งหมด 2 องค์

วัดสามพระยา

พระเจดีย์

พระเจดีย์ ประกอบด้วยเจดีย์ทั้งหมด
25 องค์ มีลักษณะก่ออิฐถือปูน ทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่ทั้งภายในกำแพงเขตพุทธาวาส และภายนอกกำแพงด้านขวา
ของพระวิหาร

วัดสามพระยา

พระปรางค์

พระปรางค์ มีทั้งหมด 5 องค์ ตั้งอยู่บริเวณรอบพระวิหาร มีลักษณะเป็นทรงสีเหลี่ยมย่อมุมไม้ยี่สิบ

วัดสามพระยา

หอระฆัง

หอระฆัง ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของพระอุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น หลังคา
ทรงจัตุรมุข มีเครื่องยอดอยู่ด้านบน
และมีบันไดขึ้น-ลง

อ้างอิงจาก
ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง. เล่ม 32, ตอน 0 ก, 3 ตุลาคม พ.ศ. 2458. หน้า 293.
Travel kapook. วัดสามพระยา วรวิหาร ไหว้พระทำบุญ เสริมบารมีและสิริมงคล. สืบค้นจาก https://travel.kapook.com/view164148.html