• โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจ

  ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า

 • ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า

  เรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดจากผู้เชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า

  เรื่องเล่าเกี่ยวกับวังจากผู้เชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า

  เรื่องเล่าวรรณกรรมจากผู้เชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า

  เรื่องเล่าศิลปะที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์พระนครจากผู้เชี่ยวชาญ

 • ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า

  เรื่องเล่าชุมชนจากผู้เชี่ยวชาญ

  PHRANAKHON STORY

  โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนครSupported by Thai Media Fund

  ประวัติศาสตร์ผ่านเรื่องเล่า


  1.เรื่องเล่าที่ทางโครงการได้สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ วัด
  2.เรื่องเล่าที่ทางโครงการได้สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญเนื้อเรื่องเกี่ยวกับ วัง
  3.เรื่องเล่าที่ทางโครงการได้สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ วรรณกรรม
  4.เรื่องเล่าที่ทางโครงการได้สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปะที่เกี่ยวข้องกับ ประวัติศาสตร์พระนคร
  5.เรื่องเล่าที่ทางโครงการได้สัมภาษณ์กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับชุมชน