PHRANAKHON STORY

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร
Supported by Thai Media Fund

13 แห่งศาลเจ้าสำคัญในเขตพระนคร

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6 บนความเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา บริเวณหน้าศาล
มีพื้นที่ให้กราบไหว้ ขอพรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต

สแกน AR

สัมผัสกับการท่องเที่ยวชมวัดเสมือนจริง
ได้ที่ Phranakhon story Application

ประวัติ
ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

เก๋งจีนของเทพเจ้าแห่งความเมตตา หากเห็นคนเดินเข้ามาในสวนสราญรมย์พร้อมดอกไม้และธูปเทียน
ให้เดาได้เลยว่าเขามุ่งตรงไปที่เก๋งจีนทรงหกเหลี่ยม 3 ชั้น เพราะที่นั่นมีศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
สร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 6 บนความเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา
บริเวณหน้าศาลมีพื้นที่ให้กราบไหว้ ขอพรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ส่วนภายในนั้นมีบางส่วนของ
ต้นตะเคียนผูกด้วยผ้าหลากสีตั้งอยู่

อ้างอิงจาก
 The cloud. (2562). 11 สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้มีทั้งประวัติศาสตร์สนุกและความขลัง: ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง. สืบค้นจาก https://readthecloud.co/worship-pray-rattanakosin-island/page/3/