PHRANAKHON STORY

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร
Supported by Thai Media Fund

Application

แอปพลิเคชันที่กระตุ้นให้คนมาท่องเที่ยวหลังจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ดีขึ้นแอปพลิเคชันสำหรับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในรูปแบบของผลงานศิลปะแบบดิจิทัลสามมิติ และสามารถใช้แอปพลิเคชันในการแสดงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทยโดยผ่านการใช้สื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจ มีการออกแบบกราฟิกในสถาปัตยกรรมหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ่งเรามีความพร้อมในการจัดทำสื่อทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ให้มุมมองใหม่ๆ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ในการทำให้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับยุคสมัยสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวชี้วัดในโครงการได้ ความสนุก สะท้อนสังคมอันดีงาม การเรียนรู้สร้างสื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ทางโครงการจะนำรายการลงเพจต่างๆและสามารถเป็นสื่อที่สามารถชี้วัดการเข้าชมได้

Application After the Covid-19 crisis improves, this application could be used to motivate travelers. It's a system that utilizes 3D digital graphics to present history. It can integrate modern and engaging media to show Thailand's history. It includes architectural graphic designs as well as historical narrative. We are prepared to create art, culture, and history material that will provide children and youth with new viewpoints. We want people to be aware of and appreciate the important history of Thai art and culture, as well as the ingenuity used to adapt art and culture to the times. The app can be used to assess a project that is both entertaining and socially responsible. Tourism stimuli will improve as a result of learning. The project displays these messages on several pages and can be used to track traffic.

Website

เว็บไซต์โครงการสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆในพระนคร รวมไปถึงการนำเอาสื่อต่างๆลงไปในเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นสื่อสากลที่ทุกประเทศในโลกสามารถเข้าถึงได้ จัดทำเว็บไซต์หลายภาษา เพื่อให้
ผู้ที่สนใจโครงการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยสามารถสแกนชม AR ผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ในเว็บไซต์ เพื่อการ
ท่องเที่ยวในเชิงออนไลน์เพราะเนื่องในสถานการณ์โควิด 19 ในหลายประเทศยังมีสถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นไม่สามารถเดินทางได้อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแอปพลิเคชันและ Linebot ของโครงการเพราะฉะนั้นสื่อนี้ทางโครงการจึงต้องจัดทำระบบของโครงการ เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่มี
โฮสติง จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีระบบ
ที่มีมาตรฐานยากต่อการผิดพลาด สื่อนี้เป็นสื่อที่สามารถบันทึกการเข้าชมได้และเป็นสากลเว็บไซต์เราจะออกแบบให้ทันสมัยมีการนำภาพวาดมาเป็น
ภาพประกอบเพื่อให้เว็บไซต์มีความน่าสนใจ

The project website can promote the project and provide information about various arts and cultures in Phranakorn, including posting media.
A website is a universal medium that can be accessed by all countries in the world. The website is made in multiple languages so that interested people or foreign tourists can visit the website by scanning it for AR viewing through the history of the website. It's to promote online tourism. The Covid-19 situation in many countries is still getting worse and unable to travel.
It can also publicize the information of the application and the Line bot of the project as well. Therefore, the project must have a well-organized project system. Our website is a back-end hosting website from Singapore which has a standardized system and is hard to fail. This media is still recordable and universal. Our website will be modern design and use drawings as illustrations to make it interesting and different from other websites.

Line Bot

แอปพลิเคชัน line เป็นสื่อที่คนไทยใช้มากที่สุดซึ่งสื่อนี้เป็นสื่อที่เข้าถึงคนได้ง่ายและรวดเร็วสามารถตรวจสอบจากระบบได้ ซึ่งโครงการของเราจะดำเนินการจัดทำระบบสื่อแพลตฟอร์ม line bot เพื่อใช้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ
และเป็นการรวบรวมข้อมูลภายในสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมรวมถึงมีฟังก์ชันในการทราบข้อมูลของประวัติศาสตร์ศิลปะเราจะมีรายชื่อเว็บไซต์หรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้ฟังก์ชันการถามตอบแบบอัตโนมัติได้และสามารถระบุจำนวนสมาชิกการเข้าถึงสถิติการใช้งานเพื่อนำมาประกอบวิจัยทางความสนใจรวมถึงเป็นตัวชี้วัดได้อีกด้วย

Line application is the media that Thai people use the most and reach people easily and quickly. It can be checked directly from the system. Our project will create a line bot to publicize the project. It is regarded as a collection of historical and cultural attractions. It also includes an information function of art history. We have a list of websites or specialists in history and culture. It can automate Q&A and can specify subscriber count and access to usage statistics for further research and metrics.