PHRANAKHON STORY

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร
Supported by Thai Media Fund

ทางประวัติศาสตร์

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร เสนอสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในเขตพระนคร รูปแบบสถานที่สำคัญในพุทธศาสนา พระราชวังและวังในเขตพระนคร และ สถานที่ศาลเจ้าในเขตพระนคร

หัวใจพระนคร

สถานที่ท่องเที่ยว

 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา ในเขตพระนคร

  วัดเป็นสถานที่สำคัญในพระพุทธศาสนา ภายในวัดมีพระอุโบสถ พระวิหาร เจดีย์  ถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตาด้วยจิตกรรมไทย ซึ่งเป็นภาพวาดที่ร้อยเรียงเรื่องราวทาง พุทธประวัติ ประวัติศาสตร์พระนคร ความเป็นมา วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และความเจริญงอกงามทางวัฒนธรรมของคนไทยในเขพระนคร
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  วัดสำคัญที่วิจิตรตระการตา สวยงามของกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร เป็นวัดที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นการสร้างวัดในพระราชวังตามอย่างวัดพระศรีสรรเพชญ์ กรุงศรีอยุธยา วัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอกทิศตะวันออก มีระเบียงล้อมรอบเป็นบริเวณเป็นวัดคู่กรุงที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยทั่วไปเรียก วัดโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทั้งยังเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง และทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  วัดสุทัศนเทพวราราม

  วัดที่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นใน ช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์
  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งของประเทศไทย และถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่8 พระอัฐมรามาธิบดินทรและมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นคือ เสาชิงช้า อยู่บริเวณหน้าวัดซึ่งสะท้อนประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยเขตพระนครในยุคนั้น
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร  ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 ภายในมีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก นับเป็นพระอารามหลวงสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์
  ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  วัดบวรนิเวศวิหาร

  วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็สวรรคตเสียก่อน ถึงปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รวมวัดรังษีสุทธาวาสเข้าหาวัดบวรนิเวศวิหาร มีสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์เป็นพระประธาน คือ พระพุทธสุวรรณเขต (หลวงพ่อโต) ที่อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบุรี และพระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก และที่สำคัญมีพระมหากษัตริย์ถึงสองพระองค์ทรงเคยผนวช ณ วัดแห่งนี้
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  วัดนรนาถสุนทริการาม

  วัดนรนาถสุนทริการาม นั้นคนทั่วๆ ไปมักจะนิยมเรียกกันว่า วัดฉิมพลี โดยมีสถานที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานเทเวศร์นฤมิตร ตรงมุมคลองผดุงกรุงเกษม ที่ตัดกับถนนสามเสน นับว่าเป็นอีกวัดในกรุงเทพมหานครที่มีความเก่าเเก่ เเละน่าสนใจอย่างมาก
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  วัดราชนัดดาราม

  พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างโลหะปราสาท แทนการสร้างเจดีย์ นับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทย โดยสร้างเป็นอาคาร 7 ชั้น มียอดปราสาท 37 ยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ กลางปราสาทเป็นช่องกลวง มีบันไดเวียน 67 ขั้น ให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้ สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดดารามนี้ก็ยังเป็นแบบไทย พระอุโบสถเป็นมีช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับด้วยกระจกงดงาม
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  วัดเทพธิดาราม

  วัดเทพธิดารามเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระราชทานแก่ พระราชธิดาองค์ใหญ่ใน รัชกาลที่ 3  สิ่งสำคัญในวัดนี้คือ พระปรางค์ทิศทั้งสี่ เป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในโบสถ์ ที่ประดิษฐ์อย่างสวยงามและที่ผนังพระอุโบสถมีภาพเขียนเป็นรูปพุ่มข้าวบิณฑ์ แบบอย่างในรัชกาลที่ 3 และวัดนี้เคยเป็นที่พำนักของสุนทรภู่กวีเอกแห่ง กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อคราวบวชเป็นพระภิกษุปัจจุบันมีกุฏิเรียกว่า "บ้านกวี" เปิดเป็น พิพิธภัณฑ์
 • สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  วัดชนะสงคราม

  Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

16 แห่งสถานที่สำคัญ
พระราชวังและวังในเขตพระนคร

พระราชวังพระนคร เป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็น สถานที่ท่องเที่ยวในเขตพระนครที่มีความสวยงามเเละความน่าสนใจ พระนครสตอรี่จึงขอเสนอ 16 แห่งสถานที่สำคัญพระราชวังและวังในเขตพระนคร สามารถเลือกชมรายละเอียดได้ด้านล่าง โดยคลิกไอคอนของพระราชวังที่ท่านสนใจ

13 แห่งสถานที่สำคัญศาลเจ้าในเขตพระนคร

ศาลเจ้าเป็นศาสนสถานแห่งความศรัทธาที่หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเขตพระนครได้อย่างลง อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมแห่งชุมชนเพตพระนคร ที่แสดงให้เห็นถึงการตั้งถิ่นฐานที่มีชาวจีนอาศัยอยู่ ทําให้เห็นสามารถศึกษาร่องรอยของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวจีนอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ยังคงมีอิทธิพลมาสู่วิถีชีวิตของคนพระนครเชื้อสายจีน นอกจากนี้ในเขตพระนครมีศาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มากมายที่คนเขตพระนครให้ความเคารพมาอย่างยาวนาน รวมถึงซ่อนเรื่องราวความเชื่อ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและเยี่ยมชม
Orange Gradient Illustrative Agency Landing Page Website (40)

สื่อสร้างสรรค์ใหม่ให้หัวใจพระนคร

Phranakhon story

APPLICATION

แอพพลิเคชั่นโครงการประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสร้างสื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร

Phranakhon story

WEBSITES

เว็บไซต์โครงการประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร

Phranakhon story

LINE BOT

line bot สำหรับโครงการประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร

สนับสนุนโครงการโดย

กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์

THAI MEDIA FUND