PHRANAKHON STORY

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร
Supported by Thai Media Fund

ผลงานการออกแบบและแนวคิด AR
ภายในแอปพลิเคชัน

ผลงานออกแบบ AR ภายในสื่อแอปพลิเคชันนั้นสามารถรับชมได้ผ่านการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของโครงการและสแกนไปที่ภาพต่างๆภายในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หรือภายในเว็บไซต์โดยAR จะแสดงผลงานออกแบบซึ่งทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่คนในสังคม

ผลงานการออกแบบ และแนวความคิดการออกแบบสื่อ AR ภายในสื่อแอปพลิเคชัน

ออกแบบ AR สร้างประสบการณ์ย้อนอดีต

ออกแบบ AR สร้างประสบการณ์ย้อนอดีตโดยผ่านการสร้างสรรค์ผลงานลงสีดิจิทัล
บนภาพโบราณโดย AI และ Artist เพื่อ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ให้กับผู้รับชมได้เพลิดเพลินกับเนื้อหาประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น

ออกแบบ AR สร้างภาพประกอบเนื้อหา

ออกแบบ AR สร้างภาพประกอบเนื้อหา โดยการทำภาพมาสร้างสรรค์เป็นกราฟิกเพื่อให้มีความน่าสนใจและมีความสอดคล้องกับเนื้อหาให้ผู้ชมได้รับชมภาพที่สามารถทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิตมากยิ่งขึ้น

ออกแบบ AR สร้างภาพประกอบเนื้อหาโดยกำหนดเวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน

ออกแบบ AR สร้างภาพประกอบเนื้อหาโดยกำหนดเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันซึ่งจะมีการนำภาพในอดีตของเรื่องราวประวัติศาสตร์และความเป็นจริงในปัจจุบันนำมาสร้างสรรค์ให้ผลงานซึ่งมีการร้อยเรื่องราวให้ผู้ที่เข้าชมนั้นมีประสบการณ์การร่วมกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ในหัวใจพระนคร

เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน

สร้าง AR โดยเทคนิคการปั้นผลงาน 3D

ออกแบบ AR สร้างโดยการนำเนื้อหาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสถานที่มาประกอบสร้างเป็น ผลงานปั้น 3D เพื่อทำให้ประวัติศาสตร์มีความน่าสนใจและสร้างเสริมประสบการณ์ให้คนในสังคม

สร้าง AR โดย การสร้างภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหว

ออกแบบ AR สร้างโดยการนำรูปของประวัติศาสตร์ของสถานที่มาประกอบสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยจะแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ให้มีชีวิตและเพิ่มเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยว

สร้าง AR โดย เทคนิคการนำภาพกราฟิกผสมผสานการสร้างภาพเคลื่อนไหว

ออกแบบ AR สร้างโดยการนำรูปของประวัติศาสตร์ของสถานที่มาประกอบสร้าง โดยนำภาพมาจัดออกแบบเป็นกราฟิกและสร้างภาพเคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับเนื้อหาเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้สังคม

สื่อ AR แอปพลิเคชัน

ภาพ AR ที่ออกแบบผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ หัวข้อเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ผลิต AR สามารถสแกนรับชมได้ในแอปพลิเคชันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

AR ภายในสถานที่
ประวัติศาสตร์

ภายในสถานที่ คือภายในอาคารของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อาทิ จิตรกรรมในวัดต่างๆ เป็นต้น

AR ภายนอกสถานที่
ประวัติศาสตร์

ภายนอกสถานที่ทางประวัติศาสตร์คือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายนอกอาคาร เช่น ประติมากรรม
สะพานทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

AR ภายในเว็บไซต์

ภายในเว็บไซต์สามารถเข้าชมลิงก์ผลงานออกแบบเว็บไซต์ภายในสื่อเว็บไซต์ได้ซึ่งเป็นภาพประกอบเว็บไซต์ที่สามารถสแกนชมผลงานได้ทุกที่ทุกเวลา

สื่อ AR ภายในสถานที่ประวัติศาสตร์

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

จิตรกรรมตอนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ และแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

พระพุทธสิหิงค์และภาพเทพชุมนุม

จิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง "อิเหนา" ในพระวิหารของวัดโสมนัสวิหาร

ภาพจิตรกรรมที่หน้าต่างด้านในพระวิหาร ภายในวัดโสมนัสวิหาร “ทัชมาฮาล” เมืองไทย

จิตรกรรมฝาผนัง เรื่อง "อิเหนา" ในพระวิหารของวัดโสมนัสวิหาร

สื่อ AR ภายนอกสถานที่ทางประวัติศาสตร์

สะพานผ่านพิภพลีลา คลองคูเมืองเดิม

สะพานหก คลองคูเมืองเดิม

สะพานมหาดไทยอุทิศ คลองหลอดวัดราชนัดดา

สะพานหัน คลองโอ่งอ่าง

เสาชิงช้า

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วังท่าพระ

สวนแก้ว วังท่าพระ

สวนสราญรมย์

ท่าเตียน

ท่าช้างวังหลวง

อนุสาวรีย์อุทกทาน

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

เขามอและเขาฤาษีดัดตนใน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สื่อ AR ภายในเว็บไซต์

สามารถเข้าชมได้ที่ลิงก์นี้