โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนคร

PHRANAKHON STORY

สื่อใหม่หัวใจพระนคร

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อร่วมสมัยให้หัวใจพระนครจึงเห็นความสำคัญที่อยากจะมีส่วนร่วมพัฒนาโครงการไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ๆจากการต่อยอดโครงการที่ผ่านมา โดยการนำเอาเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของเขตพระนครไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยว คูคลองเมืองเดิม ศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชน นำมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นสื่อทั้งหมด 3 สื่อ ดังนี้

แอปพลิเคชัน

แอปพลิเคชันที่กระตุ้นให้คนมาท่องเที่ยวหลังจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ดีขึ้น แอปพลิเคชันสำหรับการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ในรูปแบบของผลงานศิลปะแบบดิจิทัลสามมิติ และสามารถใช้แอปพลิเคชันในการแสดงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ไทยโดยผ่านการใช้สื่อที่ทันสมัยและน่าสนใจมีการออกแบบกราฟิกในสถาปัตยกรรมหรือเรื่องราวประวัติศาสตร์ ซึ่งเรามีความพร้อมในการจัดทำสื่อทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มุมมองใหม่ๆ เพื่อให้ เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีคุณค่าและความคิดสร้างสรรค์ในการทำให้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับยุคสมัยสามารถใช้แอปพลิเคชันเป็นตัวชี้วัดในโครงการได้ความสนุกเพลิดเพลินสะท้อนสังคมอันดีงาม การเรียนรู้สร้างสื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวทางโครงการจะนำรายการลงเพจต่างๆและสามารถเป็นสื่อที่สามารถชี้วัดการเข้าชมได้

Application

After the Covid-19 crisis improves, this application could be used to motivate travelers. It's a system that utilizes 3D digital graphics to present history. It can integrate modern and engaging media to show Thailand's history. It includes architectural graphic designs as well as historical narrative. We are prepared to create art, culture, and history material that will provide children and youth with new viewpoints. We want people to be aware of and appreciate the important history of Thai art and culture, as well as the ingenuity used to adapt art and culture to the times. The app can be used to assess a project that is both entertaining and socially responsible. Tourism stimuli will improve as a result of learning. The project displays these messages on several pages and can be used to track traffic.

เว็บไซต์

เว็บไซต์โครงการสามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการและจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ในพระนคร รวมไปถึงการนำเอาสื่อต่างๆ ลงไปในเว็บไซต์ เว็บไซต์เป็นสื่อสากล ที่ทุกประเทศในโลกสามารถเข้าถึงได้ จัดทำเว็บไซต์หลายภาษา เพื่อให้ผู้ที่สนใจโครงการ นักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้โดยสามารถสแกนชม AR ผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ในเว็บไซต์ เพื่อการท่องเที่ยวในเชิงออนไลน์เพราะเนื่องในสถานการณ์โควิด 19 ในหลายประเทศยังมีสถานการณ์ที่ไม่ดีขึ้นไม่สามารถเดินทางได้ อีกทั้งยังประชาสัมพันธ์ข้อมูลของแอปพลิเคชันและLine bot ของโครงการได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสื่อนี้ทางโครงการจึงต้องจัดทำระบบของโครงการ เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บไซต์ที่มีโฮสติง (ระบบหลังบ้าน) จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมี ระบบที่ได้มาตรฐานยากต่อการผิดพลาด สื่อนี้ เป็นสื่อที่ยังสามารถบันทึกการเข้าชมได้และเป็นสากล เว็บไซต์เราจะออกแบบให้ทันสมัย มีการ นำภาพวาดมาเป็นภาพประกอบเพื่อให้เว็บไซต์
มีความน่าสนใจให้เกิดความแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นๆ

Website

Website The project website can promote the project and provide information about various arts and cultures in Phranakorn, including posting media. A website is a universal medium that can be accessed by all countries in the world. The website is made in multiple languages so that interested people or foreign tourists can visit the website by scanning it for AR viewing through the history of the website. It's to promote online tourism. The Covid-19 situation in many countries is still getting worse and unable to travel. It can also publicize the information of the application and the Line bot of the project as well. Therefore, the project must have a well-organized project system. Our website is a back-end hosting website from Singapore which has a standardized system and is hard to fail. This media is still recordable and universal. Our website will be modern design and use drawings as illustrations to make it interesting and different from other websites.

Line Bot

แอปพลิเคชัน line เป็นสื่อที่คนไทยใช้มากที่สุดซึ่งสื่อนี้เป็นสื่อที่เข้าถึงคนได้ง่ายและรวดเร็วสามารถตรวจสอบจากระบบได้ซึ่งทางโครงการของเราจะดำเนินการจัดทำระบบ line bot เพื่อใช้เป็นการประชาสัมพันธ์โครงการและถือได้ว่าเป็นการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมรวมถึง มีฟังก์ชันในการทราบข้อมูลของประวัติศาสตร์ศิลปะเราจะมีรายชื่อเว็บไซต์หรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องในประวัติศาสตร์และ ศิลปวัฒนธรรม สามารถใช้ฟังก์ชันการถามตอบแบบอัตโนมัติได้และสามารถระบุจำนวนสมาชิก การเข้าถึง สถิติการใช้งานเพื่อนำมาประกอบวิจัยทางความสนใจรวมถึงเป็นตัวชี้วัดได้อีกด้วย

The project website can promote the project and provide information about various arts and cultures in Phranakorn, including posting media. A website is a universal medium that can be accessed by all countries in the world. The website is made in multiple languages so that interested people or foreign tourists can visit the website by scanning it for AR viewing through the history of the website. It's to promote online tourism. The Covid-19 situation in many countries is still getting worse and unable to travel. It can also publicize the information of the application and the Line bot of the project as well. Therefore, the project must have a well-organized project system. Our website is a back-end hosting website from Singapore which has a standardized system and is hard to fail. This media is still recordable and universal. Our website will be modern design and use drawings as illustrations to make it interesting and different from other websites.